Névmások

A névmások főneveket helyettesítenek. Két tényezőtől függ az, hogy melyik névmást használjuk: a főnév, amelyet helyettesítünk, illetve annak a funkciója a mondatban. Az angol nyelvben, a névmások csak
többes szám, harmadik személy esetén veszik át a főnév nemét. A többes szám, második személyű névmások azonosak az egyes szám, második személyű névmásokkal, kivétel a visszaható névmás.

  Alanyeset Tárgyeset Birtokos melléknév (Determináns) Birtokos névmás Visszaható és nyomosító névmás
Egyes szám 1. személy I me my mine myself
Egyes szám 2. személy you you your yours yourself
Egyes szám 3. személy, hímnem he him his his himself
Egyes szám 3. személy, nőnem she her her hers herself
Egyes szám 3. személy, semlegesnem it it its   itself
Többes szám 1. személy we us our ours ourselves
Többes szám 2. személy you you your yours yourselves
Többes szám 3. személy they them their theirs themselves

Alanyesetben levő névmások

Az alanyesetben levő névmások olyan főneveket helyettesítenek, amelyek a mondataik alanyaként szerepelnek. Harmadik személyben, az alanyesetben levő névmásokat gyakran arra használjuk, hogy elkerüljük az alany nevének megismétlését.

Példák
 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren't coming.
 • They don't like pancakes.

Tárgyesetben levő névmások

A tárgyesetben levő névmásokat arra használjuk, hogy olyan főneveket helyettesítsünk, amelyek direkt vagy indirekt tárgyakként szerepelnek egy mondatban.

Példák
 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can't find it.
 • Don't be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

Birtokos melléknevek (Determinánsok)

A birtokos melléknevek nem névmások, hanem determinánsok. Ennek ellenére hasznos ezeket a névmásokkal egyszerre megtanulni, mert formában hasonlítanak a birtokos névmásokra. A birtokos mellékneveknek ugyanaz a funkciója, mint a mellékneveknek, ezért az általuk módosított főnév előtt állnak. Nem helyettesítik a főnevet, mint azt a névmások teszik.

Példák
 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

Birtokos névmások

A birtokos névmások birtokos főneveket helyettesítenek, mint a mondat alanya vagy tárgya. Mivel a helyettesítendő főnév nem jelenik meg a mondatban, ez egyértelmű kell legyen a kontextusból.

Példák
 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

A visszaható és a nyomósító névmások

A visszaható és a nyomósító névmások alakja azonos, viszont különböző funkciókat töltenek be a mondatban.

A visszaható névmások a mondat alanyára utalnak vissza, mivel a cselekvés alanya ugyanakkor a mondat direkt vagy indirekt tárgya is. Csupán egyes ige típusok lehetnek visszahatóak. Nem távolíthatod el a visszaható névmást a mondatból, mivel a hátramaradó mondat nyelvtanilag helytelen lenne.

Példák
 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

A nyomósító névmások a mondat alanyára helyeznek hangsúlyt. Ezek sosem szerepelnek a cselekvés tárgyaként. A nyomósító névmást el lehet távolítani a mondatból anélkül, hogy a mondat értelme jelentősen megváltozna, viszont az alanyra helyezett hangsúly eltűnik. A nyomósító névmásokat rögtön a főnév mögé helyezhetjük, vagy pedig a mondat végére.

Páldák
 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn't know the answer herself.
 • The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.